Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry

Hallitus

Hallitus vuonna 2024

Yhteinen sähköposti:
hpsk.hallitus(a)gmail.com

Puheenjohtaja
Tuula Pullinen

hpsk.puheenjohtaja(a)gmail.com

Sihteeri, jäsen
Elina Laitinen
040 540 6658
Lähetä sähköpostia

Varapuheenjohtaja
Mari Rellman

Jäsen
Marianna Pettersson
Lähetä sähköpostia

Jäsen
Taru Vainio
Lähetä sähköpostia

Jäsen
Anne Mäkimaa

Jäsen
Irina Ramstadius-Vainio
Lähetä sähköpostia

Jäsen
Teija Hohtari
Lähetä sähköpostia

Jäsen
Sari Tammelin
Lähetä sähköpostia⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Rahastonhoitaja
Päivi Kaikkonen
040 733 3485
Lähetä sähköpostia

Säännöt

Yhdistyksen uudistetut säännöt (2020).

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry ja sen kotikunta on Heinola.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää koiraharrastusta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koiraharrastukseen liittyviä kilpailuja, kokeita, näyttelyitä ym. tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET        

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan yhden kuukauden kuluessa eräpäivästä, hallitus katsoo hänet automaattisesti eronneeksi ilman eri ilmoitusta.

Jäseniltä sekä perhe- ja nuorisojäseniltä (alle 17 v) perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsenikseen voi yhdistys kutsua jäseniään, jotka erikoisen huomattavalla tavalla ovat edistäneen tai tukeneet yhdistyksen toimintaa, tai jotka muuten ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta voidaan tehdä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa, jos sitä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista jäsenistä.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset valitaan ensimmäisenä vuonna näiden sääntöjen tultua voimaan arvalla. Varsinaisen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Muut esille tulevat asiat.

Niistä voidaan keskustella, mutta ei päättää.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida miten verkkopalvelussa kerättäviä henkilötietoja kootaan ja säilytetään.

Rekisterinpitäjä 
Heinolan Palvelus- ja Seurakoira r.y.
Y-tunnus: 0491045-8